Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leer- en of gedragsprobleem op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Er kan ook Remedial Teaching gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

De hulp houdt in dat de leerling die aangemeld wordt bij de Remedial Teacher (RT’er) onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. De Remedial Teacher probeert een beeld te krijgen van de leerling en zo te ontdekken waar het probleem zit. Ook gesprekken met ouders en eventueel de school van het kind kunnen bijdragen aan een zo duidelijk mogelijk beeld. Wanneer dit duidelijk is wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet Remedial Teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.

Op veel scholen wordt Remedial Teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht Remedial Teaching aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele schoolteam wordt bepaald, alhoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

Remedial Teaching in het kort:
  • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
  • planmatig werken: signalering, diagnosticering, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
  • hulp op maat naar aanleiding van een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem te kunnen omgaan
  • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
  • een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT'er er niet bij is
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen


  • Deze tekst is ontleend aan de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.